ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информираме Ви, че Нов български университет е регистриран като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

1. Личните данни, които студентът предоставя във връзка с кандидатстудентската кампания в НБУ и със записването за обучение, се обработват и съхраняват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и свързаните нормативни актове в Р България.

2. Личните данни в платформите „Е-student“ и „Moodle“ се прехвърлят от платформата C-student след записването за обучение. Данните се прехвърлят в студентското досие с оглед ползването на платена образователна услуга, кореспонденция и изпращане на съобщения, свързани с образователния статут и процеса на обучение. Данните се обработват на основание на Закона за висшето образование и другите свързани нормативни актове в Р България, договор за предоставяне на платена образователна услуга (договор за обучение) и съгласие на лицето, в случай че останалите основания са неприложими.

3. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни, категориите получатели на лични данни, срока, за който ще се съхраняват личните данни, правата на физическите лица в НБУ като субекти на лични данни във връзка с обработването на лични данни от страна на НБУ, както и информация за начина, по който тези права могат да бъдат упражнени, се съдържат в Политиката за поверителност и защита на личните данни в НБУ, която е публикувана на gdpr.nbu.bg.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите, упоменати в Политика за поверителност и защита на личните данни. НБУ поема задължение да обработва, използва и съхранява личните Ви данни, като гарантира опазването им в тайна от трети лица.

Употреба на бисквитки в уебсайта на НБУ и свързаните уебстраници

(1) Уебсайтът на НБУ може да използва „Бисквитки“ (cookies).

(2) Бисквитките са малки текстови файлове, които се поместват на персоналния компютър на ползвателя от посетения уебсайт и се използват за осигуряване на по-ефективното функциониране на уебсайта.

(3) Уебсайтът на НБУ може да използва „бисквитки“ за подобряване на функционалността и за приспособяване на сайта към конкретните нужди на потребителите, за подобряване на работата на потребителите с модулите, за получаване на обратна информация за удовлетвореността на потребителите и за комуникиране с потребителите и на други места в Интернет.

(4) НБУ може да използва следните видове „бисквитки“:

  • Сесийни „бисквитки“ - временни файлове с „бисквитки“, които се изтриват, когато браузърът бъде затворен. Когато бъде рестартиран браузърът и потребителят се върне към уебсайта, който е създал тази „бисквитка“, уебсайтът ще третира потребителя като нов посетител.
  • Постоянни „бисквитки“ - остават в браузъра, докато не бъдат изтрити ръчно или докато потребителският браузър не ги изтрие въз основа на периода на продължителност, зададен в „бисквитката“. Тези „бисквитки“ разпознават потребителя като завръщащ се посетител.
  • Необходими „бисквитки“ - „бисквитки“, необходими за функционирането на уебсайта на НБУ, даващи възможност за придвижване на потребителя из сайта и за използване на неговите функции.

(5) Браузърите, с които се отваря уебсайтът на НБУ, позволяват изтриване на всички „бисквитки“ по всяко време. За да бъде направено това, всеки потребител може да се обърне към помощните функции на съответния браузър. Изтриването на бисквитки може да доведе до това отделни функции на уебсайта на НБУ вече да не бъдат достъпни за потребителя.

Уеб портал Е-Студент е част от Интегрираната информационна система на НБУ.

Съдържа информация за учебния процес - оценяване, графици, приемно време и др. Предлага възможност за регистрация, записване за семестър и плащане.